ไม่มีความเห็น

การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ

หลักการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

การเป็นเจ้าของที่ดินตามกฎหมายครอบครองที่ดินหรือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2497 มีดังนี้

Read more