ไม่มีความเห็น

รู้ไว้ใช่ว่า ชาวต่างชาติ “ซื้อบ้าน” ในไทยได้ด้วยวิธีอะไรบ้าง

ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน ที่อยู่อาศัย ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจัย 4 ของมนุษย์ ดังนั้นการที่คนต่างบ้าน ต่างเมือง หรือที่เรียกกันว่า ชาวต่างชาติ เข้ามาพำนักพักอาศัยในบ้านเมืองเรา แล้วเกิดอาจจับจองครอบครองเพื่อการอยู่อาศัยขึ้นมาล่ะก็…จะสามารถทำได้หรือเปล่า…?

ความจริงแล้ว ชาวต่างชาติ สามารถซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในไทยได้ค่ะ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อใหญ่ดังต่อไปนี้

ชาวต่างชาติ

  1. คนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ ซึ่งจะต้อง…

  • นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในระยะเวลาลงทุน 5 ปี
  • ต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ที่ดินที่สามารถเป็นเจ้าของได้จะต้องเป็นที่ดินในเขต กทม., เมืองพัทยา, หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง และต้องอยู่นอกเขตปลอดภัยว่าด้วยราชการทหาร
  • ต้องใช้เพื่อทำการอยู่อาศัยและไม่ผิดศีลธรรม ถ้าผิดเงื่อนไข ทางหน่วยงานมีสิทธิจำหน่ายที่ดินนั้นๆ

ประเภทธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ มีดังนี้

  • การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นหรือดอกเบี้ย
  • การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
  • การลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

 

ชาวต่างชาติ

  1. คนต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นชาวไทย

อีกหนึ่งช่องทางของการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติก็คือ การที่สมรสกับชาวไทยนั่นเองค่ะ ที่นี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่า…เค้ากำหนดเงื่อนไขไว้อย่างไรบ้าง…?

สำหรับคนต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นคนสัญชาติไทยนั้น คู่สมรสที่เป็นคนสัญชาติไทย สามารถซื้อที่ดินได้โดยผู้ซื้อและคู่สมรสที่เป็นคนต่างชาติจะต้องยืนยันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนบุคคลของผู้ซื้อที่มีสัญชาติไทย มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่นำมาหาได้ร่วมกัน